Parapijos skelbimai 2019-06-16

Atgal

*  Kviečiame į BIRŽELINES PAMALDAS!
     Šiokiadieniais:
          * 16.40 val. – lenkų k.
           * 17.40 val. – lietuvių k.
      Sekmadieniais:
          * 9.40 val. – lietuvių k.
          * 12.40 val. – lenkų k.

* Birželio 22 d. J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas kviečia tikinčiuosius burtis į padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju šv. Mišias Videniškiuose. Iš mūsų parapijos į Videniškius vyks kun. Arnoldas, jis kviečia parapijiečius vykti kartu. Kas norėtų važiuoti, prašome registruotis zakristijoje.

* Kitą sekmadienį, birželio 23 d., švęsime Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę (DEVINTINES).
Eucharistinė procesija vyks po 10 val. (lietuvių k.) ir 13 val. (lenkų k.) šv. Mišių.

Tą dieną, galinčius ir norinčius kviečiame jungtis į diecezinę DIEVO KŪNO procesiją. Pamaldos vyks tokia tvarka:
   * 12.30 val. – šv. Mišios Katedroje
   * 13.30 val. – Eucharistinės procesijos pradžia (nuo Katedros link Aušros vartų)
   * 15 val. – Malda Aušros Vartuose, procesijos pabaiga.

* Mūsų parapijos vikarui kunigui Sauliui Bužauskui už tarnystę parapijoje dėkosime ir į naują tarnystę malda išlydėsime visose birželio 23 d. šv. Mišiose.

* Artėja Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus (Povilo) iškilmė, mūsų parapijos tituliniai Atlaidai. Kaip ir pernai, birželio 29 d., šeštadienį, šv. Mišios vyks:
7.30, 10.00, 11.30, 18.00 val. – lietuvių kalba;
8.30, 13.00, 17.00 – lenkų kalba.

* Birželio 30 d., sekmadienį, įprastų 11.30 ir 13.00 val. šv. Mišių nebus, o bus bendros  12.00 val. šv. Mišios, kurias aukos J. E. vyskupas Lionginas Virbalas.
Po šv. Mišių visus parapijiečius ir svečius kviečiame pabendrauti, pasivaišinti gardžia žirniene ir skaniais pyragais.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.