Santuoka

Atgal

  Norintiems tuoktis Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

 

Jeigu apsisprendėte tuoktis mūsų bažnyčioje iš pradžių turite susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios zakristijoje arba el. paštu   ppbaznycia@gmail.com, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatytos Jūsų Santuokos datos.

Kokių dokumentų Jums reikės?

 • Krikšto liudijimo (išrašas iš bažnyčios, kurioje buvote krikštytas(-a). Liudijimas galioja pusę metų.
 • Laisvo stovio liudijimo, patvirtinančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs(-iusi) bažnytinės santuokos (laisvos formos liudijimo, išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas(-a). Liudijimas galioja pusę metų. Šis liudijimas dažniausiai išduodamas kaip vienas dokumentas su krikšto liudijimu.
 • Leidimo susituokti už parapijos ribų, jei nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduoda parapijos klebonas, kurios teritorijoje gyvenate). Leidimas galioja pusę metų.
 • Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus (daugiau informacijos www.vasc.lt ).

*** *** ***

 • Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba apskritai yra nekrikštytas, reikalingas katalikiškos pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties (daugiau informacijos sužinosite bažnyčios zakristijoje). *
 • Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai sužadėtiniai užregistruos civilinė santuoką Civilines Metrikacijos Skyriuje. Prieš bažnytinę santuoką reikės pateikti santuokos liudijimo kopiją (daugiau informacijos sužinosite bažnyčios zakristijoje). *
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių anksčiau buvo sudaręs civilinę santuoką, reikės pateikti santuokos liudijimo kopiją (daugiau informacijos sužinosite bažnyčios zakristijoje). *

                        * Jeigu Jūsų Santuokos Sakramentui bus reikalingas vyskupo leidimas, jo negavę negalime garantuoti, kad Jūsų Santuokos Sakramentas bus palaimintas bažnyčioje.

 

Lietuvos valstybė pripažįsta Santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (LR Konstitucijos 38 str.) (Nėra būtinumo papildomai Jums registruoti Santuoką Civilinės Metrikacijos Skyriuje)

 

Sužadėtiniai, surinkę visus reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip 1 mėn. iki Santuokos privalo užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą.

Tai galima padaryti bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu:

Nuo pirmadienio iki šeštadienio 8.00-9.00 val. ir 15.00-18.30 val.

 

Pildant priešsantuokinės apklausos anketą reikės:

 • turėti visus aukščiau išvardytus dokumentus;
 • turėti asmens dokumentą.
 • žinoti kur i kada buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas
 • žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes ir jų adresus

Pildant priešsantuokinės apklausos anketą būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas.

 

Sužadėtiniai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, prieš­santuokinės apklausos anketą turi pildyti savo gyvenamosios vietos katalikiškoje parapijoje bei susisiekti ( el. paštu ppbaznycia@gmail.com ) su mūsų bažnyčia dėl papildomų dokumentų, kuriuos reikės pristatyti per Vilniaus Arkivyskupijos Kuriją.

 

Pasirengimo bažnytinei santuokai kursuose galima dalyvauti:

 • Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos Centre

Daugiau informacijos internetinėje svetainėje: www.vasc.lt

 • Mūsų bažnyčioje

Sužadėtiniai rengiami pagal Lie­tuvos šeimos centro parengtą 8 susitikimų darbo mažose grupėse programą. Susitikimai vyksta vieną kartą per savaitę trečiadieniais 18.30 val.

Apie planuojamus artimiausius susitikimus bus paskelbta 2019 vasario mėn. per Šv. Mišias (sekmadieniais) ir mūsų interneto svetainėje.

Registracija el. paštu: ppbaznycia@gmail.com       Registracija telefonu: 852 34 02 29

 • Savo parapijoje

Kituose parapijose arba užsienyje gyvenantys sužadėtiniai pasirengti Santuokos sakramentui gali savo gyvenamoje parapijoje.

 

Primename apie pareigą sužadėtiniams prieš Santuokos Sakramentą atlikti išpažintį.

Mūsų parapijoje išpažinčių klausoma:

-=Pamaldų tvarkaraštis=-

 

Jeigu norite, kad per Jūsų Santuoką pagrotu (su savo instrumentu) ar pagiedotu Jūsų pačių pakviestas muzikantas, iš anksto (ne vėliau savaitė iki Santuokos) turite suderinti giesmes arba muziką su mūsų parapijos vargonininku arba klebonu. Primename, kad muzika arba giesmės privalo būti krikščioniškos ir sakralinės.