Parapijos informacija dėl sielovados nuo gruodžio 16 d.

Atgal

Parapijos informacija dėl sielovados nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 10 d.

BAŽNYČIA ATIDARYTA:

  • Šiokiadieniais: 7.00-16.30 val.
  • Sekmadieniais: 8.00-11.00 ir 14.00-18.00 val.

KUNIGAI BUDI:

  • Šiokiadieniais: 7.00-9.00 ir 15.00-16.30 val.
  • Sekmadieniais: 8.00-11.00 ir 14.00-18.00 val.

ŠV. MIŠIOS BUS AUKOJAMOS BE TIKINČIŲJŲ

Išlygos taikomos laidotuvių Šv. Mišioms, kurių metų galės dalyvauti tik mirusiojo artimiausios šeimos nariai.

  • Šiokiadieniais: 17.00 lenkų k., 18.00 lietuvių k.;
  • Sekmadieniais: 11.30 lietuvių k., 13.00 lenkų k.;

Visos Šv. Mišios bus transliuojamos mūsų svetainėje www.vilniauspetropovilo.lt

Norėdami užrašyti intenciją Šv. Mišioms, galite tai padaryti raštinėje, telefonu arba el. paštu.

Visus norinčius priimti Šv. Komuniją ar atlikti Išpažintį prašome kreiptis į kunigą budėjimo metu.

Bažnyčioje, išskyrus aukojamas Šv. Mišias, vyksta Švč. Sakramento adoracija.

Šv. Mišios po gruodžio 16 d. užrašytomis Jūsų intencijomis bus aukojamos tą pačią dieną, tik pagal naują tvarkaraštį.

Telefonų galite kreiptis:

Nuo pirmadienio iki šeštadienio:

Sekmadienį:

el. paštas: ppbaznycia@gmail.com

 

Lietuvos vyskupų kreipimasis 

2020 m. gruodžio 15 d.

Brangieji,

Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo.

Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau pasakys šv. Ireniejus, Dievo garbė yra gyvas žmogus…

Netrukus po Kalėdų angelas pažadins Juozapą ir pasakys: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 2, 13). Teko palikti tai, kas įprasta, ir leistis į tolimą kelionę, išgyventi įvairius jos nepatogumus ir pavojus. Visa tai dėl to, kad būtų išgelbėta Kūdikio gyvybė…

Šios Kalėdos pakviečia mus savitu būdu skelbti Dievo garbę – konkrečiai pasirūpinti žmogaus gyvybe. Nebūtinai pažįstamo, bet vis dėlto labai konkretaus, esančio šalia mūsų. Pasaulį varginanti pandemija šiuo metu ypač palietė mūsų kraštą. Girdime gydytojų pagalbos šauksmą dėl padėties, itin sparčiai prie galimybių kraštutinės ribos stumiančios mūsų sveikatos apsaugos sistemą. Ši sistema nėra negyvas mechanizmas. Ją sudaro žmonės: gydytojai, slaugytojai ir visi, kurie rūpinasi ligoniais. Pagaliau – patys ligoniai ir jų artimieji…

Šiomis dienomis ypač svarbi mūsų vienybė, solidarumas ir pagarba vieni kitiems. Atsižvelgdami į mus ištikusios situacijos rimtumą ir krašto valdžios paskelbtus apribojimus, nutarėme nuo gruodžio 16 d. iki sausio 10 d. sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose. Kaip jau buvo pavasarį, taip ir dabar raginame tikinčiuosius jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.

Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje.

Brangieji, suprantame, kad tai – labai nelengvas sprendimas. Vis dėlto jis neturi iš mūsų atimti Kalėdų džiaugsmo ir ramybės. Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu pasaulio Išganytoju.

Popiežius Pranciškus š. m. gruodžio 8 d. visoje Bažnyčioje paskelbė Šv. Juozapo metus. Atsiliepdami į Šventojo Tėvo iniciatyvą, prisiminkime šį ištikimą mūsų globėją bei vėl atnaujinkime mūsų širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ skambant bažnyčių varpams.

Teužtaria mus Švč. Mergelė Marija – Dievo Gimdytoja, Ligonių Sveikata ir Krikščionių Pagalba!

Lietuvos vyskupai