Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Atgal

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

2021 m. vasario 12 d.

Brangūs broliai ir seserys,
netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo
Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią
išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o
situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip
malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę,
kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.
Pelenų trečiadienio Evangelijos skaitinys atskleidžia, kokios priemonės yra
tinkamiausios Gavėnios metu atsinaujinti: tai – malda, artimo meilės darbai ir
pasninkas.
Visą Gavėnios metą Bažnyčia mums dosniai siūlo Dievo žodį. Jį skaitydami ir
apmąstydami, melsdamiesi išnaudokime šį laiką tikėjimui auginti. Vėl iš naujo
atraskime Šventąjį Raštą, kuris ne kartą į mus prabyla paguodos ir padrąsinimo
žodžiais. Mąstykime Kristaus kančią, asmeniškai eidami Kryžiaus kelią ar
namuose giedodami Graudžius verksmus. Nuotoliniu būdu dalyvaukime
rekolekcijose, įvairiose gilinimosi į tikėjimo slėpinius iniciatyvose, Šventojo
Rašto studijų ir maldos grupėse, kurios padeda priimti Dievą ir jo valią mūsų
gyvenime. Kasdien junkimės į bendrą šeimos maldą, kuri stiprina visuose
išbandymuose.
 
Gavėnia yra palankus laikas atnaujinti ne tik savo asmeninę, bet ir
bendruomeninę tikėjimo kelionę. Tai laikas, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant,
sergėti vieni kitus, skatinti mylėti ir daryti gerus darbus (plg. Žyd 10, 24).
Būkime atidūs bei dėmesingi tiems, kuriems šis metas ypač sunkus, kreipkime
žvilgsnį vieni į kitus ir nelikime abejingi savo brolių ir seserų likimui. Artimo
meilės įsakymas reikalauja suvokti savo atsakomybę kitam žmogui, tad
kviečiame nepaliauti ieškoti būdų, kaip konkrečiais gailestingumo darbais
savanoriauti savo bendruomenėse, Carito iniciatyvose, ligoninėse, rūpintis
kenčiančiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl Covid-19 pandemijos.Taip pat ir
testavimasis prisideda prie sergamumo mažinimo ir kitų žmonių sveikatos
apsaugojimo.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame gydytojams, slaugytojams bei kitiems medicinos
sistemos darbuotojams, savanoriams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims
ir visiems, pandemijos laiku savo artumą parodantiems konkrečiais artimo
meilės darbais.   
Kai gyvename bendrystėje, jaučiamės atsakingi vieni už kitus. Suvokiame, kad
kito gyvenimas susijęs su manuoju, tad Gavėnios pasninko dvasia reikalauja ne
tik susilaikyti nuo gausaus maisto, bet ir nuo negatyvių minčių bei žodžių kito
atžvilgiu. Pasninkauti – tai taip pat gerbti kitus ir keisti savo santykį su jais:
susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ar susitikimų, jaučiant peršalimo simptomus,
likti namuose, dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo
priemonių.
Džiaugdamiesi gerėjančia epidemiologine situacija ir matydami didelį poreikį
palaikyti žmonių dvasią ir tokiu būdu juos sustiprinti, manome, kad artėja metas,
laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.)
laipsniškai atnaujinti bendruomeninį Eucharistijos šventimą tokia tvarka:
1. Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra
mažesnis nei 200 atvejų, šv. Mišios švenčiamos dalyvaujant tikintiesiems,
kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2
metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų.
2. Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia
200–500 atvejų, šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų, kiekvienam
užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą
tarp žmonių ar šeimų. Jei bažnyčios ar viešos koplyčios erdvė mažesnė
–leidžiama dalyvauti tokiam skaičiui tikinčiųjų, kad kiekvienam būtų
užtikrintas 20 kvadratinių metrų plotas ir 2 metrų atstumas.
3. Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų viršija
500 atvejų, šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais neatnaujinamas.
 
Situacija bus reguliariai vertinama, atnaujinami sprendimai bei informuojamos
konkrečios parapijos ir bendruomenės, kurių veiklai turės įtakos galimi
pakeitimai.
Šiuos žingsnius paruošėme konsultuodamiesi su medikais ir sveikatos apsaugos
specialistais bei atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus
ir laipsnišką karantino ribojimų keitimo planą.
Telydi mus per šią Gavėnią Kristaus prisikėlimo ir naujojo gyvenimo viltis!
Lietuvos vyskupai